Širdies Nepakankamu Sergančiųjų Asociacija (ŠNSA)

Lithuania

The Lithuanian Heart Failure Association is a non-profit support organization founded in 2016.
It unites heart failure patients and advocates on behalf of them. Cardio patients and their families have taken up the most active roles.

The Association addresses medical practitioners and healthcare policy makers on their members behalf, calling for a mutual dialog and advocating for access to adequate treatment and psychological assistance, participate in the development and implementation of social programs, according to people with heart failure. Ms. Tatjana Pirmaitiene is President of Lithuanian Heart Failure Association and Ambassador for heart failure sufferers.

Primary Contact Tatjana Pirmaitiene
E-mail not available
Phone not available
Website not available

SZIVSN Patient Association

Hungary

We are a patient association for patients living with heart disease.

Our mission is to reduce vulnerability due to lack of information and together with the patients, family members, and interested parties to develop the appropriate cooperation.

Our goal is to take over the education of the patient so as to help the extremely busy cardiologists.

This initiative allows for the development of the “you’re not alone” feeling for the people who are coming to visit us and experience the precious moments of joining.

Primary Contact Leila Iskum
E-mail not available
Phone not available

Slovenian Heart Foundation

Slovenija

The Slovenian Heart Foundation (SHF) is a non-governmental, humanitarian organisation active in the public interest field of health and research in Slovenia. Established in 1991, it is located in Ljubljana and has 11 branch offices, two associated societies and around 6 000 members and about 200.000 users of different activities. Its aim is to decrease morbidity and mortality due to cardiovascular diseases in Slovenia.

About us

The goal of the society is a health educational and educational activity in the field of prevention of cardiovascular diseases. This goal is realized by the society by promoting a healthy lifestyle, which includes the following measures: consuming protective nutrition, impunity, appropriate physical activity, and health check based on measurements of blood pressure, cholesterol and blood sugar.

O nas

Ciljdruštva je zdravstvenoprosvetna in vzgojnadejavnost s področjapreprečevanjaboleznisrca in ožilja. Ta ciljdruštvouresničuje s promocijozdravegaživljenjskegasloga, kivključujenaslednjeukrepe:uživanjevarovalneprehrane, nekajenje, ustreznafizičnaaktivnost, preverjanjezdravstvenegastanja na podlagimeritevkrvnegatlaka, holesterola in sladkorja v krvi

Društvouresničujesvojezdravstvenoprosvetnecilje s pomočjo:
-predavanj
-oddaj na radiu in televiziji
-zgibank, zloženk, brošur in letakov z zdravstvenoprosvetnovsebino
-izdajanjemknjig v knjižnizbirkiZasrce (vsakoletoizideenaknjiga)
-izdajanjemrevije ZA SRCE (na letoizidesedemštevilk, ena je dvojna)
-sodelovanjem na sejmih in drugihmnožičnihprireditvah z meritvamikrvnegatlaka, holesterola in krvnegasladkorjaterbrezplačnodelitvijozdravstvenoprosvetnegagradiva
-prirejanjemkolesarskopohodniškihakcij
-prirejanjempredavanj o zdravemnačinuživljenja, preventivi in o boleznihsrca in ožilja
-organiziranjemdelavnic, seminarjev o zdraviprehrani, zdravemnačinuživljenja, tečajevtemeljnihpostopkovoživljanja (zaodrasle in otroketermladostnike)
-PosvetovalniceZasrce, kjer so polegmeritev in gradiv na voljonasvetizdravnikov in medicinskihsester
-telefonskihposvetovalnic z edukacijopredavateljev in promotorjevzdravjaraziskovalnimdelom
-izvajaprojektVarujezdravje (varovalnoživilo, jedilniki) in svetuje, kakšnaprehrana je primernazazdravosrce in ožilje
-sodeluje z mednarodnimiorganizacijami in upoštevanajnovejšeevropske in svetovnesmernice

Letno se aktivnostiudeležiokoli 200.000 ljudi.NamentakšnegadelovanjaDruštva je prispevati k zmanjšanjuštevilaobolevnosti in umrljivostizaboleznimisrca in ožilja v Sloveniji.

Društvozazdravjesrca in ožiljaSlovenije je v večkot 20 letihsvojegadelovanjapomembnoprispevalo k ozaveščanjuprebivalstvagledeopuščanjadejavnikovtveganja, kilahkovodijo v boleznisrca in žilja.Učinkovitostpreventivnih, kurativnih in rehabilitacijskihukrepov v medicinivrednotimo s kazalnikistanja, s katerimiprikazujemouspešnostoziromananjihovipodlagipripravimopredlogezaizboljšanje. Osnovnikazalniki, kijihnavajamo v nadaljevanjukažejo, da smonapodročjuboleznisrca in ožiljadoseglipomembnerezultate. Srčno-žilnebolezni so bile v Slovenijileta 1988 vzrokza 48 % smrti in v letu 2003 za 38%; kot take so na prvemmestutudi v razvitemsvetu. Pričakovanotrajanježivljenjaobrojstvu je leta 1985 zamoškeznašalo 67,96leta in zaženske 76,30 leta. Leta 2003 je pričakovanotrajanježivljenjazamoškeznašalo 72,60leta in zaženske 80,35 leta. Pojavnostishemičneboleznisrca (ne glede na spol) je leta 1985 znašala 128,72/100.000 prebivalcev, leta 2003 pa 94,37/100.000 prebivalcev. Pojavnostishemičneboleznisrcaprimoških je leta 1985 znašala 185,88/100.000 prebivalcev in priženskah 89,14/100.000 prebivalcev. Leta 2003 se je pojavnostprimoškihzmanjšala na 135,95/100.000 prebivalcev in priženskah na 62,90/100.000 prebivalcev.

Primary Contact Franc Zalar
E-mail not available
Phone not available

Cardiomyopathy UK the heart muscle charity

UK

About us

Our vision is for everyone affected by cardiomyopathy to lead long and fulfilling lives.

We are the specialist national charity for people affected by cardiomyopathy. We provide support and information services, work to raise awareness of the condition, campaign for better access to quality treatment and promote research.

Our Values

Caring – We are devoted to supporting those affected by cardiomyopathy

Dedicated – We are committed to giving information, advice & support across the UK

Responsive – We reach out to anyone who needs us

Collaborative – We work with others to benefit those affected by cardiomyopathy

Expert – We provide up to date specialist knowledge about cardiomyopathy

Primary Contact Joel Rose
E-mail not available
Phone not available

Hart4Onderzoek – Let the heart beat go on

Netherlands

Organisation’s goal: To raise funding and awareness for research of genetic and cardiovascular diseases.
‘’Let the beat go on’’ coaches and supports people with heart diseases and heart failure. Let the beat go on offers courses in creative stress management and in mindfulness. Creative stress management training gives you more insight in the physical effects of stress; how your brains, body and heart (rhythm) respond and how you can use your emotional brakes. The training is based on the cognitive therapy of the US psychiatrist Aaron T. Beck. Often, patients experience ‘life events’ such as resuscitation, interventions and sometimes experiencing near death. Cognitive therapy states that it is not the experience itself that lead to our negative feelings but the glasses through which we look at things. As a patient with a heart disease you can get stuck in fear, grief and/or anger. Creative stress management training tries to view your own experience more objectively which leads to lower negativity. Dealing with your illness and limitations in a creative way leads to not only experiencing stress but recognizing it, accepting it and dealing with it. Let the beat go on can do both creative stress management and mindfulness in groups and individually, tailor made. Let the beat go on also offers services such as lectures and trainings to nurses, cardiologists and other professionals to deal with the psycho-social sides of heart failure and heart diseases.

Primary Contact Patricia Vlasman
E-mail not available
Phone not available